Bendrosios sąlygos

Šios Bendrosios viešbučio paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato UAB “Eskom” Viešbučio “Vanagupė”, esančio Vanagupės g. 31, Palangoje (toliau – Viešbutis), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

1.     Viešbučio teikiamos paslaugos

Šiose Sąlygose “Viešbučio teikiamos paslaugos” reiškia Viešbučio svečių apgyvendinimo bei maitinimo paslaugas, konferencijų ir/arba kitų renginių patalpų nuomos Viešbutyje paslaugas bei konferencijų ir/arba kitų renginių organizavimo, SPA centro Viešbutyje paslaugas.

2.    Rezervacijos pateikimo ir patvirtinimo tvarka

2.1.  Rezervacijos Viešbučiui dėl paslaugų teikimo turi būti siunčiamos viešbučio elektroniniu paštu arba pateikiamos žodžiu, skambinant viešbučio telefonu;

2.2.  Individualus svečias, pateikdamas rezervaciją Viešbučiui, turi nurodyti į Viešbutį atvykstančių svečių skaičių, jų vardus bei pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už Viešbučio suteiktas paslaugas būdą;

2.3.  Jeigu su fiziniu ar juridiniu asmeniu Viešbutis yra sudaręs “Viešbučio paslaugų teikimo sutartį” ar kitą individualų susitarimą, toks asmuo, pateikdamas rezervaciją Viešbučiui, turi nurodyti “Viešbučio paslaugų teikimo sutarties” ar kito individualaus susitarimo kodą;

2.4.  Jeigu šių Sąlygų 2.3 punkte minimi asmenys, pateikdami rezervaciją, nenurodo Sąlygų 2.3 punkte reikalaujamos informacijos, Viešbutis nėra įpareigotas teikti paslaugas “Viešbučio paslaugų teikimo sutartyje” ar kitame individualiame susitarime nustatytomis sąlygomis ir kaina;

2.5.  Viešbutis, gavęs Viešbučio teikiamų paslaugų rezervaciją telefonu, elektroniniu paštu arba viešbučio registratūroje, pateikia svečiui išsamią informaciją (išankstinio mokėjimo sąskaitą) apie pageidaujamas rezervuoti Viešbučio teikiamas paslaugas, nurodydamas reikalaujamą sumokėti rezervacijos mokestį už rezervuotas Viešbučio teikiamas paslaugas bei rezervacijos mokesčio sumokėjimo terminą;

2.6.  Gavęs svečio rezervacijos mokestį už rezervuotas Viešbučio teikiamas paslaugas, Viešbutis elektroniniu paštu arba viešbučio registratūroje patvirtina Viešbučio teikiamų paslaugų rezervaciją, suteikdamas kiekvienai rezervacijai patvirtinimo numerį (patvirtinimo numeris – tai numeris, patvirtinantis svečio rezervuotų Viešbučio teikiamų paslaugų rezervaciją, kuris pateikiamas Viešbučio paslaugas rezervavusiam svečiui). Rezervacija, kuriai yra suteiktas patvirtinimo numeris, yra laikoma garantuota. Išimtiniais atvejais, kuriuos nustato Viešbutis, garantuotomis laikomos ir dalinai neapmokėtos rezervacijos.

Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacija gali būti garantuota kreditine kortele, išankstiniu apmokėjimu arba sutartimi su Viešbučiu;

2.7.  Negarantuota rezervacija – tai Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacija, kuriai nėra suteiktas patvirtinimo numeris. Negarantuotas Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijas Viešbutis laiko nuo to momento, kai svečias šiose Sąlygose numatytu būdu pateikia Viešbučiui jo teikiamų paslaugų rezervaciją, iki termino, nurodyto svečiui pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje rezervacijos mokesčio mokėjimui atlikti, pabaigos dienos 14.00 val. Pasibaigus šiam terminui, Viešbutis turi teisę panaikinti/panaikina svečio negarantuotą rezervaciją.

3.    Sutartis dėl Viešbučio teikiamų paslaugų

3.1.  Sutartis dėl Viešbučio teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias sumoka Viešbučio nurodytą rezervacijos mokestį už rezervuotas Viešbučio teikiamas paslaugas ir/arba Viešbutis patvirtina rezervaciją, suteikdamas jai patvirtinimo numerį;

3.2.  Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik tada, kai jis yra patvirtinamas raštu;

3.3.  Sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų sudarymas anuliuoja visus ankstesnius šalių susitarimus dėl Viešbučio teikiamų paslaugų sąlygų bei tvarkos ir įpareigoja šalis vykdyti sudarytą sutartį;

3.4.  Pripažinus vieną Sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų punktą negaliojančiu arba derantis dėl jo pakeitimo, kiti minėtos sutarties punktai ir visa sutartis nepraranda galiojimo.

4.    Rezervavimo atšaukimo tvarka ir baudos

4.1. Individualus svečias (-iai) apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų garantuotą rezervaciją be jokios baudos gali atšaukti ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki svečio (-ių) atvykimo dienos, nustatytos rezervacijoje; šiuo atveju svečio pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą sumokėtas rezervacijos mokestis už rezervuotas Viešbučio teikiamas paslaugas yra grąžinamas svečiui;

4.2. Grupių (10 ir daugiau kambarių) apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų rezervacijos atšaukimo procedūra:

4.2.1. Jei Viešbučiui pranešama apie grupės apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų rezervacijos anuliavimą prieš 30 (10-30 kambarių rezervacijoms)/60 (31-50 kambarių rezervacijoms)/90 (51-98 kambarių rezervacijoms) kalendorinių dienų iki Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje nurodytos atvykimo dienos, Viešbutis anuliavimo mokesčio netaiko;

4.2.2. Jeigu apie grupės apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų rezervacijos anuliavimą pranešama:

4.2.2.1. Vėliau nei prieš 30 (10-30 kambarių rezervacijoms)/60 (31-50 kambarių rezervacijoms)/90 (51-98 kambarių rezervacijoms) kalendorinių dienų iki Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje nurodytos atvykimo dienos – taikomas 25 % visos apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų kainos, nurodytos Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje, anuliavimo mokestis;

4.2.2.2. Vėliau nei prieš 14 (10-50 kambarių rezervacijoms)/21 (51-98 kambarių rezervacijoms) kalendorinių dienų iki Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje nurodytos atvykimo dienos – taikomas 50 % visos apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų kainos, nurodytos Viešbučio  teikiamų paslaugų rezervacijoje, anuliavimo mokestis;

4.2.2.3. Vėliau kaip likus 72 val. iki grupės atvykimo arba grupei neatvykus Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje nurodytą atvykimo dieną, taikomas 100% visos apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų kainos, nurodytos Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje, anuliavimo mokestis.

4.3. Konferencijų organizavimo ir renginių patalpų nuomos Viešbutyje paslaugoms:

4.3.1. Rezervacija konferencijų salės nuomai ir/ar kitų konferencijų centro paslaugų  teikimui be jokios baudos gali būti atšaukta ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki užsakymo vykdymo dienos, nustatytos Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje;

4.3.2. Atšaukus rezervaciją po Sąlygų 4.3.1 punkte nustatytos dienos, Viešbučiui mokama atitinkamo dydžio bauda:

4.3.2.1. Iki užsakymo vykdymo dienos, nustatytos Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje, likus mažiau nei 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms, bet ne mažiau nei 3 (trims) kalendorinėms dienoms – 50 % visų Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos;

4.3.2.2. Vėliau nei prieš 3 (tris) kalendorines dienas iki renginio pradžios dienos, nustatytos Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje, arba jei svečias (-čiai) nepasirodo atvykimo dieną, nustatytą rezervacijoje – 100% visų Viešbučio teikiamų paslaugų  rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos.

4.4. SPA centro ir sporto paslaugoms:

4.4.1. Viešbučio svečias, užsisakęs SPA procedūrą (-as) SPA centre, gali atšaukti užsakytą procedūrą (-as) be jokios baudos iki procedūros (-ų) likus ne mažiau kaip 3 (trims) valandoms. Jeigu svečio užsakytai procedūrai (-oms) medžiagos yra ruošiamos iš anksto, tokios (-ių) procedūros (-ų) užsakymą galima atšaukti be jokios baudos iki procedūros (-ų) likus ne mažiau kaip 12 (dvylika) valandų. Jeigu svečias pavėluoja atšaukti užsakytą (-as) grožio procedūrą (-as), jis privalo apmokėti 60 proc. (šešiasdešimt) vėluojamos (-ų) atšaukti procedūros (-ų) kainos;

4.4.2. Viešbučio svečias, rezervavęs teniso kortus kartu su trenerio paslaugomis, gali atšaukti rezervaciją be jokios baudos iki rezervacijos likus ne mažiau kaip 3 (trims) valandoms. Jeigu svečias pavėluoja atšaukti teniso kortų rezervaciją kartu su trenerio paslaugomis, jis privalo pilnai apmokėti trenerio paslaugas pagal viešbučio nustatytus paslaugos įkainius už visą atšaukiamos teniso kortų rezervacijos laiką;

4.5. Viešbutis turi teisę anuliuoti svečių apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų teikimo patvirtintą rezervaciją be baudos ne vėliau kaip likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki užsakymo įvykdymo datos;

4.6. Jei Viešbutis anuliuoja svečių apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų patvirtintą rezervaciją vėliau nei likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki užsakymo įvykdymo datos, jis įsipareigoja:

-apgyvendinti svečius kitame viešbutyje su panašiomis ar geresnėmis sąlygomis už ne didesnę nei Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje patvirtinta kainą,

-savo sąskaita pervežti apgyvendinamus svečius į kitą viešbutį, jei svečiai neturi savo transporto,

-svečiui pageidaujant, suteikti galimybę vienam  nemokamam skambučiui (ne daugiau nei 2 minučių trukmės);

4.7. Jei su Viešbučiu yra sudaryta “Viešbučio paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta Viešbučio teikiamų paslaugų atšaukimo tvarka bei sąlygos.

5. Atsakomybė ir daiktų saugojimas

5.1. Viešbučio svečių daiktų saugojimo viešbutyje tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.

5.2. Viešbučio svečiai privalo atlyginti Viešbučiui padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių  ar jų pasikviestų į Viešbutį svečių kaltės;

5.3. Svečias (-iai) pats atsako už savo saugumą, naudojantis Viešbučio “Sveikatingumo centro” bei SPA centro teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis galiojančių taisyklių;

5.4. Viešbutis neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas vertybes ir / ar padarytą joms žalą kambaryje ar bendrose erdvėse;

5.5. Svečiai vertingus daiktus privalo laikyti kambaryje esančiame seife. Viešbutis neatsako už daiktus, paliktus ne kambario seife;

5.6. Vaikams iki 12 (dvylikos) metų Viešbučio „Sveikatingumo centre“ esančia įranga bei treniruokliais naudotis draudžiama; vaikams nuo 12 (dvylikos) iki 16 (šešiolikos) metų leidžiama naudotis įranga bei treniruokliais tik su tėvų ar vaikus lydinčių suaugusių asmenų priežiūra; už vaikų elgesį Viešbučio „Sveikatingumo centre“ atsako tėvai ar vaikus lydintys suaugusieji asmenys;

5.7. Vaikai iki 14 (keturiolikos) metų Viešbučio ”Vanagupė“ Spa centre gali lankytis tik prižiūrimi tėvų ar juos lydinčių suaugusių asmenų, kurie atsako už jų saugumą; už vaikų elgesį Viešbučio „Vanagupė“ SPA centre atsako tėvai ar vaikus lydintys suaugusieji asmenys;

5.8. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros Viešbučio kambariuose ir bendrose erdvėse;

5.9. Jeigu Viešbučio svečias nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį dėl Viešbučio teikiamų paslaugų ir/ar naudojasi jam suteiktomis apgyvendinimo, maitinimo ar konferencijų patalpomis ne taip, kaip buvo sutarta su Viešbučiu, Viešbutis turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti sutartį dėl Viešbučio teikiamų paslaugų su svečiu ir reikalauti sumokėti 100% visų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos.

6.  Nenugalima jėga (force majeure)

6.1. Šalių atsakomybę už sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

7.  Atvykimo ir išvykimo laikas

7.1. Viešbučio svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Viešbutį nuo 15.00 val.;

7.2. Viešbučio registratūroje įsiregistravęs svečias gauna kambario (-ių) elektroninį raktą (-us), kurį (-iuos) grąžina atgal išsiregistruodamas iš viešbučio, prieš tai įsitikinus, kad už visas paslaugas yra sumokėta. Pametus arba sugadinus kambario elektroninį raktą, taikoma bauda – 5 eurai;

7.3. Viešbučio svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš Viešbučio iki 12.00 val.;

7.4. Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti Viešbučio registratūrą, kad pastaroji, esant galimybei, galėtų pratęsti svečio kambario elektroninio rakto galiojimo laiką;

7.5. Jeigu svečias iš Viešbučio išvyksta ne vėliau kaip iki 18.00 val., svečias privalo sumokėti 50% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias iš Viešbučio išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos;

7.6. Svečiui, iki sutarto išvykimo laiko, neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas Viešbutyje esančias saugomas patalpas;

7.7. Jei su Viešbučiu yra sudaryta sutartis “Viešbučio paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta svečių atvykimo ir išvykimo tvarka bei sąlygos;

7.8. Į Viešbučio kambarį gali apsigyventi tiek asmenų, kiek buvo nurodyta Viešbučio registratūros darbuotojui atvykimo metu. Jeigu viešbučio kambaryje apsigyvens daugiau svečių nei nurodyta Viešbučio rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią Viešbučiui mokamas papildomas mokestis;

7.9. Atsivesti pašalinius asmenis į Viešbučio kambarį galima tik prieš tai perspėjus Viešbučio registratūros darbuotoją.

8. Kainos ir mokėjimai

8.1. Viešbučio teikiamų paslaugų kainos (su PVM) ir mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos “Viešbučio paslaugų teikimo sutartyje”, individualiuose susitarimuose bei pasiūlymuose, Viešbučio tinklalapyje www.vanagupe.lt ir kitoje Viešbučio oficialioje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje;

8.2. Su Viešbučiu už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais, kreditine kortele ar bankiniu pavedimu;

8.3. Jeigu nėra sutarta kitaip, už Viešbučio paslaugas galutinai turi būti atsiskaitoma po to, kai Viešbutis suteikė paslaugas. Jei su Viešbučiu yra sudaryta “Viešbučio paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta atsiskaitymo už Viešbučio teikiamas paslaugas tvarka bei sąlygos;

8.4. Rezervuotos, patvirtintos bei apmokėtos, bet svečių nepanaudotos, Viešbučio paslaugos nėra kompensuojamos; įsigyti kvietimai (dovanų kuponai) Viešbučio paslaugoms yra nekeičiami ir negrąžinami ir galioja tik kvietime nurodytomis sąlygomis.

8.5. Viešbučiui mokamo rezervacijos mokesčio dydis bei išankstinio mokėjimo sąlygos ir tvarka numatomos “Viešbučio paslaugų teikimo sutartyje”, individualiuose susitarimuose ar pasiūlymuose bei Viešbučio pateikiamose išankstinio mokėjimo sąskaitose;

8.6. Viešbučio paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodyta Viešbučio paslaugų kaina gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu;

8.7. Viešbučio paslaugų kaina be išankstinio raštiško įspėjimo gali būti keičiama tik tuo atveju, kai įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais yra keičiamas tam tikrų valstybei mokamų mokesčių dydis ar jų mokėjimo tvarka;

8.8. Už visas paslaugas ir prekes, kurias Viešbučio svečiai įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitę, Viešbutis turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą už prekes ir / ar paslaugas iš Svečio sąskaitos (banko mokėjimo kortelės). Svečiai įsipareigoja net po išvykimo iki galo atsiskaityti už įsigytas prekes ir / ar paslaugas.

9. Kitos sąlygos

9.1. Viešbutyje rastus (paliktus) svečių daiktus Viešbutis įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį;

9.2. Rašytiniu svečio prašymu Viešbutyje saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio daikto (-ų) pristatymo išlaidas bei išlaidas, susijusias su daikto (-ų) saugojimu Viešbutyje;

9.3. Viešbučio svečiai privalo tinkamai naudotis Viešbutyje esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti Viešbučiui apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl svečio kaltės;

9.4. Renginio metu, renginio organizavimo vietoje, viešbutyje “Vanagupė” griežtai draudžiama naudotis kitų asmenų ar įmonių teikiamomis maitinimo paslaugomis bei vartoti savo atsineštus ar renginio metu gautus alkoholinius gėrimus;

9.5. Sąlygų 9.4 punkto nesilaikymas pažeidžia Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1d.,6.200 str. 1d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės mėn. 20d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų “Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių” 6 punkto 2d., todėl Viešbutis neatsako už pasekmes, kurios atsirado Viešbutyje organizuojamo renginio metu ar po jo dėl renginio dalyvių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo;

9.6. Viešbučio kambariuose ir kitose Viešbučio patalpose esantys daiktai yra Viešbučio nuosavybė, todėl Viešbučio svečias (-iai) neturi teisės juos pasiimti, išvykdamas iš Viešbučio, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones;

9.7. Viešbutyje ir/ar Viešbučio teritorijoje svečiui (-iams) nuo 22.00 iki 8.00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Viešbutyje gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis (jie) atsako įstatymų nustatyta tvarka;

9.8. Viešbučio svečias (-iai), norintis atsivežti į Viešbutį gyvūną (-us), turi iš anksto tai suderinti su Viešbučiu ir pranešti apie tai, pateikdamas rezervaciją; už kiekvieną svečio į Viešbutį atsivežtą gyvūną Viešbutis taiko papildomą mokestį; gyvūno (-ų) šeimininkas yra atsakingas už Viešbutyje kartu gyvenantį gyvūną (-us) ir įsipareigoja visiškai atlyginti gyvūno (-ų) padarytą žalą Viešbučiui ar tretiesiems asmenims;

9.9. Viešbučio “Vanagupė” restorane  vakarienės metu svečiams yra privaloma subtili laisvalaikio (smart casual) arba vakarinė apranga. Viešbučio svečiai, nesilaikantys šio reikalavimo, į restoraną gali būti neįleidžiami;

9.10. Viešbutis pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis Viešbučio „Vanagupė“ vidaus tvarko taisyklėmis;

9.11. Viešbutyje draudžiama:

– stumdyti baldus (be darbuotojo leidimo);

– laikyti kambariuose ir bendrose erdvėse lengvai užsidegančias medžiagas;

– įsinešti į Viešbučio teritoriją pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones. Įsinešti, naudoti, saugoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Pažeidus šį draudimą, Viešbučio darbuotojai kviečia policiją;

9.12. Rūkyti viešbučio „Vanagupė“ kambariuose ir jiems priklausančiuose balkonuose griežtai draudžiama. Bauda – 90 eurų. Rūkyti galima tik specialiai tam įrengtose ir pritaikytose vietose. Svečių saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos;

9.13. Išeinant iš kambario, svečiai privalo įsitikinti, kad elektros prietaisai yra išjungti: šviestuvai, televizorius ir kt., patikrinti, ar vandens čiaupai sandariai užsukti, taip pat įsitikinti, kad numerio durys yra saugiai užrakintos ir pašalinis asmuo negali į jį patekti;

9.14. Vasaros sezono metu, norint tinkamai atvėsinti kambario patalpą, rekomenduojame uždaryti langus, užtraukti užuolaidas ir įjungti kondicionavimo aparatą;

9.15. Viešbučio darbuotojai, saugumui užtikrinti, turi teisę įeiti į gyvenamus kambarius;

9.16. Jūsų saugumui Viešbučio „Vanagupė“ bendro naudojimo patalpose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros;

9.17. Bet kokie ginčai, kilę tarp Viešbučio ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu;

9.18. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme pagal Viešbučio buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. LR Civilinio kodekso 30 str. 11 dalis numato, kad ieškinys dėl vartojimo sutarčių taip pat gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą.

9.19. Prašymą/skundą dėl Viešbučio interneto svetainėje įsigytos paslaugos galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) , taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

9.20. Visa informacija, kurią Viešbutis ir svečias (-iai) sužinojo bendradarbiaudami, yra konfidenciali ir negali būti perduota ar kitaip atskleista trečiajai šaliai be išankstinio raštiško susitarimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas būtinas pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus;

9.21. Viešbučio svečias (-iai), pateikdamas (-i) asmeninę informaciją ir duomenis “Viešbučio svečio registracijos kortelėje”, kartu sutinka ir leidžia Viešbučiui rinkti, naudoti ir tvarkyti šią informaciją bei duomenis komerciniams ir/ar reklaminiams tikslams (viešbučio kambarių rezervavimui, svečių registravimui, finansinių nuostolių prevencijai, apsaugai nuo nemokių klientų, tiesioginei rinkodarai) bei Viešbučio vidinei statistikai tvarkyti. Viešbučio svečias (-iai) turi teisę nesutikti, kad Viešbutis tvarkytų jo pateikiamą asmeninę informaciją ir duomenis, tokį nesutikimą nurodydamas “Viešbučio svečio registracijos kortelėje”. Atsisakymas duoti sutikimą Viešbučiui tvarkyti svečio (-ių) pateikiamą asmeninę informaciją bei duomenis neturės jokių teisinių pasekmių ir nebus pagrindas atsisakyti teikti svečiui (-iams) Viešbučio paslaugas. Viešbutis stengiasi užtikrinti saugų svečio (-ių) pateiktos asmeninės informacijos ir duomenų surinkimą, perdavimą, tvarkymą bei saugojimą, tačiau neprisiima atsakomybės už klaidingą svečio (-ių) Viešbučiui pateiktą informaciją bei duomenis, jų netikslumus bei pateiktos klaidingos informacijos ar duomenų naudojimo pasekmes ar dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai svečio (-ių) patirtą žalą.

Registracijos Viešbutyje metu svečias (-iai) užpildo “Viešbučio svečio registracijos kortelę”, joje nurodydamas vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, atvykimo bei išvykimo datas, atsiskaitymo būdą bei kitus įmonei reikalingus duomenis, ir pasirašo.

Viešbutis svečio (-ių) įregistravimo metu:

– norėdamas įsitikinti, kad Viešbučio paslauga (-omis) norintis pasinaudoti svečias (-iai) viešbučio registracijos kortelėje pateikė tikslius ir išsamius duomenis bei informaciją apie save bei siekdamas užtikrinti svečio (-ių) pateiktų duomenų bei informacijos tikslumą,

– siekdamas patikrinti mokėjimo priemonių turėtojo tapatybę arba nustatyti apmokėjimo arba kitų su tuo susijusių operacijų galiojimą ir teisėtumą,

turi teisę reikalauti svečią (-ius) pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Viešbutis, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių (-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.